På Arabo bor familjerna i egna lägenheter med avsikt att normalisera deras vardag och för att skapa en hemlik miljö. Egen lägenhet innebär möjlighet till integritet och att bedriva individuell behandling. Arabo disponerar 7 lägenheter, därutöver har vi en lägenhet där vi kan laga mat och umgås samt en personallägenhet med samtalsrum och kontorsdel. I anslutning till kontoret finns också ett akutrum som används för familjer med exempelvis extra skyddsbehov eller vid riskbeteende.

För oss på Arabo är det önskvärt att träffa både familjen och socialtjänstens handläggare innan inskrivning, detta för en så god start som möjligt. Vi ser gärna att ni tillsammans gör ett studiebesök på Arabo så vi kan berätta om vardagen hos oss och vad en inskrivning innebär. Om det därefter känns bra för alla parter så ges senare en introduktion i samband med inskrivningen och samtidigt görs en bedömning av familjens helhetssituation.

Under Arabos tid har vi haft många samarbeten med olika uppdragsgivare och under tiden har vi lärt oss flera främjande faktorer som bidrar till ett lyckat samarbete. För att optimera behandlingen / vistelsen på Arabo har vi därför arbetat fram ett förslag på samarbetsformer mellan Arabo och uppdragsgivare.

Inför en placering önskar Arabo få ta del av uppdragsgivarens utredning. Detta för att på bästa sätt kunna bedöma hur Arabo kan ge det stöd familjen behöver på det sätt familjen behöver det. Om fler aktörer än Arabo och socialtjänsten är inblandade eller planeras runt familjen önskar Arabo ett tidigt nätverksmöte för att samordna / fördela insatserna för familjen. Vår erfarenhet säger att detta är gynnsamt för alla inblandade parter.

I samband med att en familj skrivs in på Arabo behövs ett tydligt formulerat uppdrag, vilket lämnas till Arabo tillsammans med en vårdplan. Detta för att skapa en tydlighet för samtliga parter om Arabos uppdrag och för kunna utforma en lämplig och välfungerande genomförandeplan.

Under den första tiden är det önskvärt med täta möten där vi tillsammans tydliggör var och ens arbetsuppgift utifrån uppdraget till Arabo.

Vi har önskemål om att vid gemensamma behandlingsmöten träffa handläggare innan mötet med familjen. Vår erfarenhet är att det är av stor vikt att vi och handläggaren skall vara sampratade inför mötet.

Vi önskar vara delaktiga i alla möten mellan handläggare och familj. Om det inte är möjligt önskar vi ta del av information från mötet för att vårt arbete med familjen skall på bästa sätt vara i samklang med förvaltningens löpande arbete.

Vår ambition är att ha ett nära samarbete med handläggaren, att vi förankrar åtgärder tillsammans, att vi löpande informerar varandra och stämmer av. Allt för att möjliggöra en utvecklande och avgörande tid för familjen på Arabo.

På Arabo har alla familjer en egen familjesamordnare och alla barn har en barnsamordnare. Varje förälder har kontinuerliga och individuella samtal med sin samordnare. BBIC utgör grunden för genomförandeplanen och en familjs placering på Arabo utgår ifrån barnet och dennes behov. Barnsamordnaren för barnets talan gentemot barnets föräldrar och myndigheter och har samtal/aktiviteter med barnen som är anpassade efter barnets ålder och mognad. Barnsamordnaren gör också kontinuerliga utvärderingar via bland annat BarnSam med barnen för att få en helhetssyn över barnets mående. Utvärderingen ger också barnen möjlighet att påverka behandlingen.

Varje familj har en egen veckoplanering utifrån deras behov. Den planeras ihop med familjesamordnare och barnsamordnare och varje helg planeras någon aktivitet anpassad till verksamheten. Friskvård är även en viktig del i vårt arbete, vi erbjuder träningskort på Idrottskliniken, har tillgång till cyklar och gemensamma aktiviteter är ofta hälsofrämjande.

Arabo använder sig av olika aktörer i samhället som familjerna kan fortsätta nyttja vid hemkomst. Att arbeta mot samhället anser vi vara av stor vikt för anpassning/återanpassning och därför får familjerna hjälp med att vända sig till de resurser som finns och erbjuds i samhället.

På Arabo bedriver vi en intensiv familjebehandling, som kan beskrivas som multisystemisk och som utgår från miljöterapeutiskt och systemteoretiskt tänkande. Att stärka föräldraskapet är en av våra bärande principer. Vi har ett lösningsfokuserat arbetssätt. Kärnan i allt vårt arbete är den terapeutiska relationen eftersom detta är utgångspunkten för allt förändringsarbete. Vi arbetar utifrån ett samverkande synsätt som bygger på en ömsesidig relation och ett ömsesidigt samarbete. Vi utgår från alla parters kunskap och delaktighet. 

Vårt arbete börjar med etablera en tillitsfull och professionell relation som grund och förutsättning för förändringsarbetet. Att utforma en individuellt anpassad behandlingsplan där delmål och huvudmål kart definieras. Att tillämpa individuellt anpassade behandlingsinslag utifrån ovan nämnda behandlingsplan. Att använda Miljöterapeutiska inslag för att hjälpa familjen till en god vardagsstruktur. Barnens behov står alltid i centrum och vi utgår från BBIC i vårt arbete. 

Metoder vi använder är samtal i olika former. Vi använder oss av Motiverande samtal som metod då detta stämmer väl med det systemteoretiska tänkandet och utgår från samma vårdideologiska grund. Vi använder även Tejping då det främst för barn men även för vuxna är effektivt. Vårdnadshavare får också erbjudande om att gå föräldrautbildning i form av Trygghetscirkeln. 

Vi arbetar även med stöd i sociala frågor såsom sysselsättning, ekonomi, bostad och social färdighetsträning. Eftersom flera av våra inskrivna saknar erfarenheter och kunskaper i olika sociala sammanhang. Styrkan med Arabo är att vi arbetar med så många olika problembilder vilket skapar en dynamisk grupp och institution. Detta eftersom alla har olika problembild och olika bakgrund.

Målet med vårt arbete är att få familjen att fungera tillsammans och utifrån egna resurser skapa en så realistisk framtid som möjligt. Vi på Arabo eftersträvar varaktiga förändringar där vi i första hand säkerställer barnens grundtrygghet.

Vi vill:
Erbjuda en integrerad behandling för att nå bästa möjliga resultat.

Vara ett tryggt och säkert sammanhang för familjer med speciella behov av skydd- och omvårdnad.

Bryta destruktiva mönster för att få familjemedlemmarna att bättre kunna relatera till sig själv och sin omgivning.

Starta positiva processer i familjen för att på så sätt finna nya vägar till problemlösning.

Varje familj får en individuellt planerad utslussning för bästa möjliga resultat.

Vi erbjuder även att under begränsad tid arbeta vidare med familjen i hemmet vid behov. 

En tid efter utskrivning skickar vi vår slutrapport tillsammans med alla journalanteckningar.

Vi har gjort kvalitetsindex via SSIL.

Kontakta oss

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss