Arabo erbjuder en utredningsmodell i nära samarbete med aktuell socialtjänst. Socialtjänsten ansvarar formellt för utredningen men vi bidrar med hög närvaro i familjen, noggranna observationer, samtal och utvärderingar. Allt med omfattande dokumentation och täta samarbetsträffar.

Vi men även IVO förordar denna typ av utredning där handläggaren är delaktig i utredningen av flera anledningar. Bland annat därför att det finns större möjlighet att påverka vid möten i nämnden och eventuell förhandling i rätten.

Vi avsätter upp till tre månader för utredning med målet att därefter skapa en ny genomförandeplan med fortsatt behandling.

För oss på Arabo är det önskvärt att träffa både familjen och socialtjänstens handläggare innan inskrivning, detta för en så god start som möjligt. Vi ser gärna att ni tillsammans gör ett studiebesök på Arabo så vi kan berätta om vardagen hos oss och vad en inskrivning innebär. Om det därefter känns bra för alla parter så ges senare en introduktion i samband med inskrivningen och samtidigt görs en bedömning av familjens helhetssituation.

Under Arabos tid har vi haft många samarbeten med olika uppdragsgivare och under tiden har vi lärt oss flera främjande faktorer som bidrar till ett lyckat samarbete. För att optimera behandlingen / vistelsen på Arabo har vi därför arbetat fram ett förslag på samarbetsformer mellan Arabo och uppdragsgivare.

Inför en placering önskar Arabo få ta del av uppdragsgivarens tidigare utredningar om det finns. Detta för att på bästa sätt kunna bedöma hur Arabo kan ge det stöd familjen behöver på det sätt familjen behöver det. Om fler aktörer än Arabo och socialtjänsten är inblandade eller planeras runt familjen önskar Arabo ett tidigt nätverksmöte för att samordna / fördela insatserna för familjen. Vår erfarenhet säger att detta är gynnsamt för alla inblandade parter.

I samband med att en familj skrivs in på Arabo behövs ett tydligt formulerat uppdrag, vilket lämnas till Arabo tillsammans med en vårdplan. Detta för att skapa en tydlighet för samtliga parter om Arabos uppdrag och kunna utforma en lämplig och välfungerande genomförandeplan.

Under den första tiden är det önskvärt med täta möten där vi tillsammans tydliggör var och ens arbetsuppgift utifrån uppdraget till Arabo.

Vi har önskemål om att vid gemensamma möten träffa handläggare innan mötet med familjen. Vår erfarenhet är att det är av stor vikt att vi och handläggaren skall vara sampratade inför mötet.

Vi önskar vara delaktiga i alla möten mellan handläggare och familj. Är det inte möjligt önskar vi ta del av information från mötet för att vårt arbete med familjen skall på bästa sätt vara i samklang med förvaltningens löpande arbete.

Vår ambition är att ha ett nära samarbete med handläggaren, att vi förankrar åtgärder tillsammans, att vi löpande informerar varandra och stämmer av. Allt för att möjliggöra en utvecklande och avgörande tid för familjen på Arabo.

Arabo erbjuder en utredningsmodell i nära samarbete med aktuell handläggare på socialtjänsten. Socialtjänsten ansvarar officiellt för utredningen men Arabo bidrar med bland annat observationer, samtal, utvärderingar och noggrann dokumentation. Detta är ett tillvägagångssätt och samarbete som vi har god erfarenhet av och som visat sig givande.

På Arabo har alla familjer en egen familjesamordnare och alla barn har en barnsamordnare. Varje förälder har kontinuerliga och individuella samtal med sin samordnare. BBIC utgör grunden för genomförandeplanen och en familjs placering på Arabo utgår ifrån barnet och dennes behov. Barnsamordnaren för barnets talan gentemot barnets föräldrar och myndigheter och har samtal med barnen som är anpassade efter barnets ålder och mognad. Barnsamordnaren gör också kontinuerliga utvärderingar via bland annat BarnSam med barnen för att få en helhetssyn över barnets mående. Utvärderingen ger också barnen möjlighet att påverka.

Varje familj har en egen veckoplanering utifrån deras behov. Den planeras ihop med familjesamordnare och barnsamordnare och varje helg planeras någon aktivitet anpassad till verksamheten. Friskvård är även en viktig del i vårt arbete, vi erbjuder träningskort på idrottskliniken, har tillgång till cyklar och gemensamma aktiviteter är ofta hälsofrämjande.

På Arabo bedriver vi en intensiv familjeutredning, som kan beskrivas som multisystemisk och som utgår från miljöterapeutiskt och systemteoretiskt tänkande. Vi arbetar utifrån ett samverkande synsätt som bygger på en ömsesidig relation och ett ömsesidigt samarbete för att utreda föräldraskapet. Vi utgår från alla parters kunskap och delaktighet.

Metoder för detta är att: etablera en tillitsfull och professionell relation som grund och förutsättning för arbetet. Att utforma en individuellt anpassad utredningsplan där delmål och huvudmål kart definieras. Att tillämpa individuellt anpassade inslag utifrån ovan nämnda plan. Att använda Miljöterapeutiska inslag för att bedöma familjens vardagsstruktur.

Metoder:Noggranna observationer, Samtal med familjen, Samtal med barnen, Parsamtal och enskilda samtal.

Utreder även sociala frågor såsom nätverk, sysselsättning, ekonomi, vardagsekonomi med mera.

Styrkan med Arabo är att vi arbetar med så många olika problembilder vilket skapar en dynamisk grupp och institution. Detta eftersom alla har olika problembild och olika bakgrund.

Målet med vårt arbete är att få familjen att komma till insikt tillsammans med oss och utifrån egna resurser skapa en så realistisk framtid som möjligt. Vi på Arabo eftersträvar varaktiga förändringar där vi i första hand säkerställer barnens grundtrygghet.

Vi vill:
Erbjuda en integrerad inskrivning för att nå bästa möjliga resultat.

Vara i ett tryggt och säkert sammanhang för familjer med speciella behov.

Bryta destruktiva mönster för att få familjemedlemmarna att bättre kunna relatera till sig själv och sin omgivning.

Starta positiva processer i familjen för att på så sätt finna nya vägar till problemlösning.

Varje familj får en individuellt planerad utslussning för bästa möjliga resultat.

Vi erbjuder även att under begränsad tid arbeta vidare med familjen i hemmet vid behov. 

En tid efter utskrivning skickar vi vår slutrapport tillsammans med alla journalanteckningar.

Vi gör även kvalitetesindex via SSIL

Kontakta oss

Säg Hej

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss