Arabo erbjuder en utredning i nära samarbete med aktuell socialtjänst. Utifrån uppdrag från Socialtjänsten bidrar vi med hög närvaro i familjen, noggranna observationer, samtal, bedömningar och utvärderingar. Allt med omfattande dokumentation med utgångspunkt i BBIC.

Vi förordar en utredning där handläggaren är delaktig i utredningen av flera anledningar. Bland annat för att det finns större möjlighet att påverka vid möten i nämnden och eventuell förhandling i rätten. Men även för att få ett bra samarbete med bästa möjliga utfall.

Vi avsätter avtalad tid för utredning och efter den är klar finns möjlighet för fortsatt behandling.

För oss på Arabo är det önskvärt att träffa både familjen och socialtjänstens handläggare innan inskrivning, detta för en så god start som möjligt. Vi ser gärna att ni tillsammans gör ett studiebesök på Arabo så vi kan berätta om vardagen hos oss
och vad en inskrivning innebär. Om det därefter känns bra för alla parter så ges senare en introduktion i samband med inskrivningen.

Inför en placering önskar Arabo få ta del av uppdragsgivarens tidigare utredningar om det finns. Detta för att på bästa sätt kunna bedöma hur Arabo kan ge det stöd familjen behöver. Om fler aktörer än Arabo och socialtjänsten är inblandade eller
planeras runt familjen, önskar Arabo ett tidigt möte för att samordna / fördela insatserna för familjen. Vår erfarenhet säger att detta är gynnsamt för alla inblandade parter.

I samband med att en familj skrivs in på Arabo behövs ett tydligt formulerat uppdrag, vilket lämnas till Arabo tillsammans med en utredningsplan/vårdplan. Detta för att skapa en tydlighet för samtliga parter om Arabos uppdrag och kunna utforma en
lämplig och välfungerande genomförandeplan.
Under den första tiden är det önskvärt med täta kontakter där vi tillsammans tydliggör var och ens arbetsuppgift utifrån uppdraget till Arabo. Vi har önskemål om att vid gemensamma möten träffa handläggare innan mötet med familjen. Vår erfarenhet är att det är av stor vikt att vi och handläggaren skall vara samspelta inför mötet.

Vi önskar vara delaktiga i alla möten mellan handläggare och familj. Är det inte möjligt önskar vi ta del av information från mötet för att vårt arbete med familjen på bästa sätt är i samklang med övriga insatser. Vår ambition är att ha ett nära samarbete med handläggaren, att vi förankrar åtgärder tillsammans, att vi löpande informerar varandra och stämmer av. Allt för att möjliggöra en utvecklande och avgörande tid för familjen på Arabo.

Arabo erbjuder en utredning i nära samarbete med aktuell handläggare på socialtjänsten. Arabo bidrar med bland annat observationer, samtal, utvärderingar, bedömningar och noggrann dokumentation. Sammanställer sedan ett utredningsdokument med förslag till vidare åtgärder. På Arabo har alla familjer en egen familjesamordnare och alla barn har en barnsamordnare. Varje förälder har kontinuerliga och individuella samtal med sin
samordnare. BBIC utgör grunden för genomförandeplanen och en familjs placering på Arabo utgår ifrån barnet och dennes behov. Barnsamordnaren för barnets talan gentemot barnets föräldrar och myndigheter och har samtal med barnen som är
anpassade efter barnets ålder och mognad. Barnsamordnaren gör också kontinuerliga utvärderingar via bland annat BarnSam med barnen för att få en helhetssyn över barnets mående. Utvärderingen ger också barnen möjlighet att
påverka. Varje familj har en egen veckoplanering utifrån deras behov. Den planeras ihop med familjesamordnare och barnsamordnare och varje helg planeras någon aktivitet
anpassad till verksamheten. Friskvård är även en viktig del i vårt arbete, vi erbjuder träningskort på idrottskliniken, har tillgång till cyklar och gemensamma aktiviteter är ofta hälsofrämjande.

På Arabo bedriver vi en intensiv utredning, som kan beskrivas som multisystemisk och som utgår från miljöterapeutiskt och systemteoretiskt tänkande. Vi arbetar utifrån
ett samverkande synsätt som bygger på en ömsesidig relation och ett ömsesidigt samarbete för att utreda föräldraskapet. Vi utgår från alla parters kunskap och
delaktighet. Vårt arbete börjar med att etablera en tillitsfull och professionell relation som grund
och förutsättning för arbetet. Att utforma en individuellt anpassad utredningsplan där delmål och huvudmål klart definieras. Att tillämpa individuellt anpassade inslag utifrån
ovan nämnda plan. Att använda Miljöterapeutiska inslag för att bedöma familjens vardagsstruktur. Noggranna observationer, kombineras med samtal, utvärderingar och bedömningar. Där allt har sin grund i BBIC med barnets behov i fokus. Här ingår
även nätverk, sysselsättning, ekonomi, sociala färdigheter med mera.

Metoder vi använder är samtal i olika former, Ester, Tejping med mera. Vid utvärdering använder vi bland annat Barnsam, Kasam och Miller.  Då alla familjer bor i egna lägenheter utreds de under förhållanden som liknar deras vardagssituation. Vilket ger en tydligare bild av hur deras situation faktiskt ser ut.

Målet med vårt arbete är att få familjen att komma till insikt tillsammans med oss och utifrån egna resurser skapa en så realistisk framtid som möjligt. 

Vi vill:
Erbjuda en integrerad utredning för att nå bästa möjliga resultat.
Vara ett tryggt och säkert sammanhang för alla individer.
Ta reda på vilka resurser och begränsningar familjen har och ge socialtjänsten det underlag som krävs för att ta beslut.

Varje familj får vid behov en individuellt planerad utslussning för bästa möjliga resultat.
Efter utskrivning skickar vi vår slutrapport tillsammans med alla journalanteckningar.

Vi har gjort kvalitetsindex via SSIL.

Kontakta oss

Kontakta Verksamhetschef

Kontakta Föreståndare

Hitta till oss